Galeria


Dane kontaktowe


Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Siedlęcin ul. Kościelna 5

tel. 75 7137 322

mail: sekretariat@siedlecin.

nauczanie.eu

 

Linki


Ważne dokumenty

Konsultacje w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

 

- Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.

- Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

- Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

- Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 

Organ prowadzący szkołę,

- Wesprze dyrektora w zrealizowaniu skierowanych do niego wytycznych.

- Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły.

- Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania szkoły.

- W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice.

- Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. w sytuacji podejrzenia zakażenia.

- Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

Dyrektorze,

- Przygotuj wraz z nauczycielami oraz upowszechnij wśród nauczycieli, uczniów i rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych. 

- Przygotuj procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. 

- Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować.

- W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. 

- W miarę możliwości wyznacz stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy. 

- Ustal i upowszechnij zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach (szczegółowe wytyczne: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki).

- Zobliguj bibliotekarza, aby wyznaczył miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą, w której zostały przyjęte.

- W miarę możliwości ogranicz przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami.

- Przy wejściu do szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszystkie osoby wchodzące do korzystania z niego.

- O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

- W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś – wywieś plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

- Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

- Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy.

- W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia nauczycieli oraz innych pracowników powyżej 60. roku życia.

- Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

- Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

- Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich.

iom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

Nauczycielu, 

- Wyjaśnij uczn? Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik). 

- W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.

- Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

- Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

- Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

 

Uczniu,

- Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

- Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

- Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

- Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

- W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

- Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

- Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

- Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

- Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

- Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

- Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

 

2020-05-21