Galeria


Dane kontaktowe


Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Siedlęcin ul. Kościelna 5

tel. 75 7137 322

mail: sekretariat@siedlecin.

nauczanie.eu

 

Linki


Ważne dokumenty

Informacja dyrektora o pracy szkoły

Szanowni Państwo!

Informuję, że zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Siedlęcinie, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN nowelizacja 30b)

 z dnia 13 maja br., do dnia 7 czerwca br. będą odbywać się nadal za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.

Oto kalendarz zmian wprowadzonych do funkcjonowania szkół przez Ministra Edukacji Narodowej:

Od poniedziałku, 18 maja br. przywraca się możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. 

Od 25 maja br. przywraca się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. 

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły oraz z biblioteki szkolnej. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. 

 

Przywrócenie zajęć będzie odbywało się w szczególnym rygorze sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej

 (wytyczne GIS, MZ, MEN – komunikat z dnia 15 maja br.):

 

                                     Dyrektor Szkoły mgr Anna Chadży


2020-05-20