Galeria


Dane kontaktowe


Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania

Siedlęcin ul. Kościelna 5

tel. 75 7137 322

mail: sp-siedlecin@o2.pl

 

LinkiNabór na stanowisko woźnej

                            

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie 

 Tel: 75 71 37 322

Ogłasza nabór na stanowisko woźnej  w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie. 

1.Opis stanowiska:

  a) forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

  b) wymiar czasu pracy – 1 etat

  c)  na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika 

2. Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nab

  a) Współpraca z nauczycielem w trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci

  b) Sprzątanie sal lekcyjnych, sanitariatów, korytarzy. 

  c) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

  d) Przestrzeganie zasad bhp i p-poż

  e) Przestrzeganie obowiązujących regulaminów, procedur i przepisów wewnętrznych, 

3. Cechy osobowości: 

  a) obowiązkowość, odpowiedzialność, dyskrecja, uczciwość, przestrzeganie zasad (w tym dotyczących zachowania tajemnicy służbowej), sumienność, komunikatywność. 

4. Wymagane dokumenty:

a) CV (powinno zawierać, dane osobowe, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, doświadczenie, 

b) kwestionariusz osobowy 

c) podanie o przyjęcie do pracy

d) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie

e) kserokopia świadectw pracy

f) oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań do pracy na  w/w stanowisku 

g) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie

         Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej  im. Polskich Nauczycieli    Tajnego Nauczania w Siedlęcinie do dnia 20.12.2018 do godziny 14.00 

   a) dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko woźna”.

   b) o zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

   c) dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt        osobowych.

                     

                    Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie 


2018-12-16